1398/09/17
برگزاری جلسه دفاع از طرح خانم فاطمه رضایی کهخایی
طرح خانم فاطمه رضایی کهخایی با عنوان" بررسي تاثير الگوي توانمند سازي حرفه اي بر ميزان استرس شغلي و فرسودگي شغلي پرستاران اتاق عمل بيمارستان هاي آموزشي شهر زاهدان در سال98" درشورای پژوهشی مرکز پرستاری جامعه یکشنبه مورخ 98/8/26 ساعت 12/30 در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی با حضور اعضای هیئت علمی برگزار شد و با اصلاحات به تصویب رسید.
1398/02/18
جلسه مرکز پیرامون کارگاه ها و ژورنال کلاب ها
جلسه مرکز پیرامون کارگاه ها و ژورنال کلاب ها