1398/10/04
برگزاری جلسه دفاع از طرح دوم خانم فاطمه رضایی کهخایی
پروپوزال پيشنهادي خانم رضایی کهخایی عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی تحت عنوان " بررسی موانع گزارش خطاهای کارکنان اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل بیمارستان های آموزشی شهر زاهدان در سال 98-99" شورای پژوهشی مرکزپرستاری جامعه یکشنبه مورخ 1/10/98مطرح و پس از اصلاحات قابليت اجرا خواهد داشت.