اعضای مرکز و cv

اعضای تمام وقت مرکز

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

 

 

1

علیرضا سالار

پرستاری

سامانه علم سنجی

CV

2

فریبا یعقوبی نیا

پرستاری

سامانه علم سنجی

CV

3

نسرین رضایی

پرستاری

سامانه علم سنجی

CV

4

فرشته نجفی

پرستاری

سامانه علم سنجی

CV

5

سیمین شریفی

پرستاری

سامانه علم سنجی

CV

6

مهناز قلجه

پرستاری

سامانه علم سنجی

CV

7

فرشته قلجایی

پرستاری

سامانه علم سنجی

CV

8

نرجس خاتون صادقی گوغری

پرستاری

سامانه علم سنجی

CV

11

فتیحه کرمان ساروی

پرستاری

سامانه علم سنجی

CV

12

حسن ربابی

پرستاری

سامانه علم سنجی

CV

13

محبوبه دوستکامی

اتاق عمل

سامانه علم سنجی

CV

14

فاطمه رضایی کهخائی

اتاق عمل

سامانه علم سنجی

CV

15

صادق دهقان مهر

پرستاری

سامانه علم سنجی

CV

 

اعضای نیمه وقت مرکز

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

 

 

1

علی نویدیان

پرستاری

سامانه علم سنجی

CV

2

عزیزاله اربابی سرجو

پرستاری

سامانه علم سنجی

CV

3

علیرضا گنجعلی

تغذیه

سامانه علم سنجی

CV

4

فاطمه کیانی

پرستاری

سامانه علم سنجی

CV

5

ملیحه راهدار

پرستاری

سامانه علم سنجی

CV

 


معرفی مرکز

محتوای مرتبط