هیئت موسس

هیئت مؤسس

سمت

ایمیل

دکتر علی نویدیان

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

alinavidian@gmail.com

دکتر فریبا یعقوبی نیا

معاون آموزشی

yaghoubinia@gmail.com

فتیحه کرمان ساروی

معاون پژوهشی

f_kermansaravi@yahoo.com

دکتر عزیزالله اربابی سرجو

 مدیر گروه مدیریت پرستاری

arbabisarjou2007@gmail.com

دکتر نسرین رضایی

 مدیر گروه روان پرستاری

nasrin_rezaee2005@yahoo.com


معرفی مرکز

محتوای مرتبط