اخبار22 بهمن مبارک
22 بهمن مبارک
 ٠٧:٤٨ - 1398/11/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه دفاع از طرح دوم خانم فاطمه رضایی کهخایی
پروپوزال پيشنهادي خانم رضایی کهخایی عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی تحت عنوان " بررسی موانع گزارش خطاهای کارکنان اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل بیمارستان های آموزشی شهر زاهدان در سال 98-99" شورای پژوهشی مرکزپرستاری جامعه یکشنبه مورخ 1/10/98مطرح و پس از اصلاحات قابليت اجرا خواهد داشت.
 ١٢:٤٧ - 1398/10/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه دفاع از طرح خانم مهدیه سرحدی
طرح خانم مهدیه سرحدی با عنوان تببین مفهوم اضطراب مرگ در دانشجویان پرستاری :یک مطالعه کیفی در تاریخ سه شنبه 98/19/9 در شورا مرکز پرستاری جامعه مطرح شد و تصمیم گرفته شد که عنوان طرح از تبیین مفهوم اضطراب مرگ در دانشجویان پرستاری به تبیین تجربه مواجهه با مرگ دانشجویان پرستاری در بیمارستان تغییر یابد و پروپوزال طرح با عنوان جدید نوشته شود و مجددا ارسال گردد.
 ١٢:٤٢ - 1398/10/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه دفاع از طرح خانم فاطمه رضایی کهخایی
طرح خانم فاطمه رضایی کهخایی با عنوان" بررسي تاثير الگوي توانمند سازي حرفه اي بر ميزان استرس شغلي و فرسودگي شغلي پرستاران اتاق عمل بيمارستان هاي آموزشي شهر زاهدان در سال98" درشورای پژوهشی مرکز پرستاری جامعه یکشنبه مورخ 98/8/26 ساعت 12/30 در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی با حضور اعضای هیئت علمی برگزار شد و با اصلاحات به تصویب رسید.
 ٠٨:١٢ - 1398/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
Gentle heart nursing
Gentle heart nursing
 ٢١:١٨ - 1398/06/12 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>