طرح های مصوب مرکز

سالهای 95-96-97

تبیین تجارب سلامت زنان در خانواده های چند همسر

تبیین فرآیند مواجهه پرستاران با دستورات دارویی

بررسی ارتباط مصرف قلیان با پیامدهای بارداری در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان د ر سال 1395

بررسی شیوع مصرف مواد در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان در سال 1395-1396

بررسی احتمال خطرابتلاءبه دیابت تیپ 2وارتباط آن بابرخی ویژگی های دموگرافیک در جمعیت 65-25 ساله شهر زاهدان در سال95

تجارب  معنوی واخلاقی پرستاران از مراقبت  نوزادان در حال احتضار بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان,

تبیین تجارب نوجوانان از بارداری : یک مطالعه تحلیل محتوی کیفی

تبیین درک اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی از ارزشیابی همتایان: یک مطالعه تحلیل محتوا

 بررسی تاثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبردهای نظم¬جویی شناختی هیجان کارکنان فوریت پزشکی شهر زاهدان 1395

ارتباط بین سواد سلامت با خودمراقبتی و سبک زندگی بیماران نارسایی قلب بستری در بیمارستان های شهر زاهدان سال 1395

بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی اولیه مادر ووزن گیری کلی بارداری بروزن هنگام تولد نوزاد در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی - شهر زاهدان در سال 96

تببین تجارب بیماران تحت عمل جراحی از رعایت حقوق بیمار: یک مطالعه کیفی

تببین تجارب اعضای هیئت علمی از فعالیت های پژوهشی: یک مطالعه کیفی

تبیین تجارب دوران تحصیل دانشجویان اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی : یک مطالعه کیفی

تاثیر ملاقات برنامه ریزی شده بر شادکامی و امید بیماران افسرده در بخش های روانپزشکی بیمارستان بهاران زاهدان

درک پرستاران انکولوژی از مراقبت پایان عمر بیماران مبتلا به سرطان: مطالعه کیفی

بررسی تاثیر تکنیک آرام‌سازی‌ پیشرونده‌ی عضلانی بر درد و اضطراب بیماران کاندید عمل جراحی ارتوپدی در سال 1396

بررسی ارتباط ارضا نیازهای اساسی با منابع مراقبت از خود و برخی ویژگی های فردی در مراجعه کنندگان به بخش سرپایی خیریه کهریزک البرز


الویت ها و فعالیت های پژوهشی

محتوای مرتبط