اعضای مرکز و cvاعضای تمام وقت مرکز:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

                               


1

دکتر علیرضا سالار

 پرستاری

علم سنجی

cv

 

اعضای نیمه وقت مرکز:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

                             

 

1

دکتر علی نویدیان

پرستاری

علم سنجی

cv

2

دکتر فریبا یعقوبی نیا

پرستاری

علم سنجی

cv

3

فتیحه کرمان ساروی

پرستاری

علم سنجی

cv

4

علیرضا شاهسونی

پرستاری

علم سنجی

cv

5

مژگان جهانتیغ

پرستاری

علم سنجی

cv

6

دکتر عزیزالله اربابی سرجو

پرستاری

علم سنجی

cv

7

حسن عسگری

پرستاری

علم سنجی

cv

8

زهرا پیشکار مفرد

پرستاری

علم سنجی

cv

9

فاطمه بهمنش پور

پرستاری

علم سنجی

cv

10

دکتر نسرین رضایی

پرستاری

علم سنجی

cv

11

دکتر فرشته نجفی

پرستاری

علم سنجی

cv

12

دکتر ابوالفضل پاینده

آمار زیستی

علم سنجی

cv

13

مریم یعقوبی

پرستاری

علم سنجی

cv

14

حسن ربابی

پرستاری

علم سنجی

cv

15

نرجس خاتون صادقی گوغری

پرستاری

علم سنجی

cv

16

لیلا صفابخش

پرستاری

علم سنجی

cv

17

فاطمه کیانی

پرستاری

علم سنجی

cv

18

دکتر سیمین شریفی

پرستاری

علم سنجی

cv

19

فاطمه کیانی

پرستاری

علم سنجی

cv

20

رقیه کیخا

پرستاری

علم سنجی

cv

21

دکتر مهناز قلجه

پرستاری

علم سنجی

cv

22

دکتر فرشته قلجایی

پرستاری

علم سنجی

cv

23

نسرین محمودی

پرستاری

علم سنجی

cv

24

عالیه سادات جلال الدینی

پرستاری

علم سنجی

cv

25

حامد سارانی

پرستاری

علم سنجی

cv

26

مهدی رضوانی امین

پرستاری

علم سنجی

cv

27

زهرا پورنامدار

پرستاری

علم سنجی

cv

28

نازنین یوسفیان میاندوآب

پرستاری

علم سنجی

cv

29

فرشید سعیدی نژاد

پرستاری

علم سنجی

cv

30

محبوبه دوستکامی

پرستاری

علم سنجی

cv

31

ملیحه راهدار

پرستاری

علم سنجی

cv

32

فرناز جهانتیغ

پرستاری

علم سنجی

cv

33

حسین راشکی

پرستاری

علم سنجی

cv

35

فاطمه رضایی کهخایی

پرستاری

علم سنجی

cv

37

دکتر زهرا مودی

مامایی

علم سنجی

cv

38

طاهری بریری

مامایی

علم سنجی

cv

39

فرنوش خجسته

مامایی

علم سنجی

cv

40

زهرا پهلوانی شیخی

مامایی

علم سنجی

cv

41

آمنه صفرزاده 

مامایی

علم سنجی

cv

42

دکتر سمیه خزائیان

مامایی

علم سنجی

cv

43

دکتر سمیرا خیاط

مامایی

علم سنجی

cv

44

مرضیه رخش خورشید

مامایی

علم سنجی

cv

45

شهین دخت نوابی ریگی

مامایی

علم سنجی

cv

46

     دکتر فاطمه آذرکیش          

مامایی

علم سنجی

         cv          

47

                 دکتر زهرا بیگمی 

تربیت بدنی

علم سنجی

cv

 


 


معرفی مرکز

محتوای مرتبط